Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 5 Litr Kanister

od 0,00 PLN

Shell Helix Ultra AG 5W-30 – jako olej silnikowy wytwarzany w technice syntetycznej oferuje pierwszorzę dną ochronę silnika w sytuacji przedł uż onych interwał ó w zamiany oleju. Ma dopuszczenie Opla wg GM-LL-A-025, a także GM-LL-B-025.

Obszary zastosowania Shell Helix Ultra AG 5W-30 jest olejem silnikowym wykonanym w technologii plastikowej specjalnie do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Opla/GM. Trafny do każ dych warunkó w eksploatacyjnych i na każ dą temperaturę, dopuszczony do przedł uż onych (sprężystych) interwał ó w zamiany oleju przez markę Opel/GM.

Shell Helix Ultra AG 5W-30 został specjalnie opracowany do tworzonych od 2002 roku silnikó w Opla (zwł aszcza Opla Vectry), pasuje ró wnież do starszych silnikó w, wymagają cych lepkoś ci w klasie 5W-30.

Wł aś ciwoś ci Shell Helix Ultra AG proponuje optymalną ochronę silnika przed zuż yciem i zagwarantuje mu dł ugą ż ywotnoś ć. Nadaje się do każ dych warunkó w eksploatacyjnych, zaró wno do jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na wysokich obrotach.

Ż ywotnoś ć silnika, w poró wnaniu z tradycyjnymi produktami, ulega wyraź nemu przedł uż eniu. Niska lepkoś ć udoskonala zdolnoś ć pł ynię cia oleju i obniż a tarcie w silniku. Prowadzi to do aniżeli szego zuż ycia paliwa i udoskonalonego zachowania w trakcie rozruchu zimnego silnika.

zastosowanie specjalnie wybranych olejó w podstawowych otrzymanych w technice plastikowej redukuje skł onnoś ć do parowania i tym samym takż e ubytki oleju. Shell Helix Ultra AG doskonale chroni katalizatory i silniki wielozaworowe i turbo.

Dopuszczenia i specyfikacje Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SL/CF Dopuszczenia producentó w GM-LL-A-025 (odpowiednik Opel B-040-2095) GM-LL-B-025 (odpowiednik Opel B-040-2098) speł nia specyfikację Fiata 9.55535-G1