Castrol EDGE Professional Titanium FST Longlife 3 5W-30 4 Litr Kanister

od 0,00 PLN

Opró cz produktó w znanej linii Castrol EDGE FST otrzymają pań stwo u nas wybrany asortyment olejó w Castrol EDGE Professional. Oleje silnikowe Castrol EDGE Professional opracowane pierwotnie specjalnie dla autoryzowanych warsztató w naprawczych i salonó w samochodowych są nastę pcą znanej kolekcji Castrol SLX.

Wszystkie oleje Castrol EDGE Professional posiadają, w zależ noś ci od przeznaczenia, specjalne rekomendacje producentó w czę ś ci fabrycznych/oryginalnych. Castrol EDGE Professional Longlife 3 5W-30 - nastę pca towaru Castrol 5W-30 SLX PP Longlife 3!

Castrol EDGE Professional z technologią Fluid Strength Technology TM jest najszczególniejszą i najistotniej nowoczesną gamą olejó w Castrol. Ich lekkobież noś ć zniża tarcia w silniku, gwarantują c wyraź ny wzrost efektywnoś ci silnika i istotnie mniejsze zuż ycie paliwa.

Zachowuje najwyż szą czystoś ć dzię ki mikrofiltracji Castrol. Jego ś wiecą cy w ś wietle UV, fluorescencyjny odcień stanowi cechę autentycznoś ci, gwarantują cą ł atwe rozpoznanie produktu gamy Castrol EDGE Professional Premium.

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 opracowano przy wspó ł pracy z VW do najnowszej generacji silnikó w. Zapewnia najlepszą ochronę przed zuż yciem i maksymalną moc silnika we wszystkich modelach VW z wydł uż onym okresem wymiany Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 jest optymalny do wszelkich silnikó w, któ re wg producenta powinny stosować ś rodki smarują ce speł niają ce normy ACEA C3 przy lepkoś ci 5W-30.

Specjalnie opracowany do samochodó w, któ re wymagają używania oleju zgodnie ze specyfikacją VW 504 00 / 507 00 i Porsche C30. Atuty: Castrol Fluid Strength TechnologyTM daje cienki i wytrzymał y film olejowy, zapewniają cy najmniejsze zuż ycie i maksymalną moc silnika.

Castrol EDGE Professional redukuje do 40% lepiej tarcia w silniku i zachowuje swą niezwykł ą efektywnoś ć o 40% dł uż ej najkorzystniejsze produkty konkurencyjne. Opracowany z myś lą o wydł uż onych okresach zamiany Volkswagena chroni systemy koń cowej obró bki spalin dzię ki nieznacznej zawartoś ci popioł ó w siarczanó w, fosforu i siarki (low SAPS).

Niepokonany w ochronie silnika przed zuż yciem w każ dych warunkach eksploatacji.